Polityka Prywatności

Informacje ogólne o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

w Firmie Handlowo – Usługowej BCCROSS Byrtek Tadeusz, z siedzibą 43-460 Wisła, ul. Fiedorowska 5, mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

Wykonując obowiązki administratora danych, zapisane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne różnym kategoriom osób, których dane są przetwarzane w naszej firmie.

 

Korzystamy z możliwości zamieszczenia takich informacji na naszej stronie WWW także w celu wykonania obowiązku informacyjnego wobec osób, w stosunku do których forma bezpośredniego informowania osoby wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku.

 
Informacja dla dokonujących rezerwacji

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: Osoby fizyczne, dokonujące w Firmie Handlowo – Usługowej BCCROSS Byrtek Tadeusz rezerwacji miejsc na pobyt lub nocleg 

Firma Handlowo – Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo – Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz, z siedzibą 43-460 Wisła, ul. Fiedorowska 5, • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku dokonaniem rezerwacji miejsc na pobyt lub nocleg, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, • celem przetwarzania jest dokonanie rezerwacji miejsc na nocleg lub pobyt,  • Pani/Pana dane nie będą ujawniane żadnym odbiorcom, poza upoważnionymi i przeszkolonymi osobami przetwarzającymi dane, • dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 1 rok od daty ostatniego dnia pobytu, którego rezerwacja dotyczy, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność dokonania rezerwacji miejsc na pobyt lub nocleg.

 
Informacja dla dokonujących rezerwacji przez Booking.com
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: Osoby fizyczne, dokonujące rezerwacji pokoi przez portal internetowy Booking.com
Firma Handlowo – Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo – Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz, z siedzibą 43-460 Wisła, ul. Fiedorowska 5, • Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od spółki BOOKING.COM B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii, prowadzącej portal internetowy Booking.com, • odnośne kategorie danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne dane podane przez Panią/Pana, • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku dokonaniem rezerwacji pokoju, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, • celem przetwarzania jest dokonanie rezerwacji pokoju zgłoszonej przez portal Booking.com, • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym odbiorcom: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym świadczącym dla administratora usługi outsourcingowe w zakresie hostingu i obsługi informatycznej, • dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 1 rok od daty ostatniego dnia pobytu, którego rezerwacja dotyczy, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność dokonania rezerwacji miejsc na pobyt lub nocleg.
 
 
Informacja dla osoby zajmującej pokój
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zajmujące wynajęte pokoje w willi Księżówka
Firma Handlowo – Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Firma Handlowo – Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz, z siedzibą 43-460 Wisła, ul. Fiedorowska 5, • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zajmowaniem wynajętego pokoju, przy czym ich przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest zapewnienie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu wynajmu lub ewentualnych szkód, zaś jeśli osobą opłacającą wynajęcie pokoju jest osoba inna, niż zajmująca pokój, to także zapewnienie możliwości udzielenia przez administratora informacji opłacającemu wynajem o tym, kto zajmował pokój, • celem przetwarzania jest zapewnienie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu wynajmu lub ewentualnych szkód, zaś jeśli osobą opłacającą wynajęcie pokoju jest osoba inna, niż zajmująca pokój – także zapewnienie możliwości udzielenia przez administratora informacji opłacającemu wynajem o tym, kto zajmował pokój, • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, osobie opłacającej wynajęcie pokoju, o ile jest to osoba inna, niż zajmująca pokój, • dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej, niż o jeden rok dłużej ponad okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zajęcia pokoju, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zajęcia pokoju.
Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 
 
Informacja dla Kontrahentów
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające lub sprzedające. Firmie Handlowo – Usługowej BCCROSS Byrtek Tadeusz produkty lub usługi
Firma Handlowo – Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Firma Handlowo – Usługowa BCCROSS Byrtek Tadeusz, z siedzibą 43-460 Wisła, ul. Fiedorowska 5, • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, • celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji i prowadzenie marketingu własnych produktów i usług, • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji, • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej, • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.
Ponadto, na podstawie art. 21 ust.2 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu.