Regulamin pracy Willi COVID – 19

Regulamin pracy Willi Księżówka, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19:

Wytyczne dla pracowników:

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do biura obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachować bezpieczną, wymaganą odległość od rozmówcy i współpracowników 1,5m
 4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 9. Pilnować, aby w pomieszczeniu znajdowała się liczba Gości zgodna z aktualnymi przepisami prawa.

 

W ramach procedury zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i personelowi obiekt Willa Księżówka:

 

 1. Umieścił na terenie hotelu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla Gości, w obszarze recepcji i punktów gastronomicznych.
 2. Zapewnił środki higieniczne w ilości wystarczającej na bieżące funkcjonowanie.
 3. Zapewnił możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 4. Zaopatrzył pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki oraz maseczki ochronne.
 5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesił instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 6. Zapewnił sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • Dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Po każdym Gościu następuje rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
 • Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, albo zaleceń producenta zastosowanych technologii.
 • Personel sprzątający został wyposażony i przestrzega zasad używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.
 • Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane są w reżimie sanitarnym.
 • Wprowadził dezynfekcje sprzętów hotelowych udostępnianych Gościom po każdym użyciu.

 

 1. Stosuje się do zaleceń dotyczących ilości osób przebywających w hotelu (zgodnie z rozporządzeniem MR i GIS).
 2. Ograniczył do minimum czas przebywania Gościa przy recepcji.
 3. Umieścił informację o nakazie przestrzegania wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a Gośćmi.
 4. Usunął z zasięgu Gościa wszelkie ulotki, mapy i gadżety i nakazał pracownikom wydawanie ich bezpośrednio klientowi.
 5. Wyłączył z użytkowania pomieszczenia takie jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, oraz inne, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z w/w przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez Gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.
 6. Podzielił zmiany pracowników w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym przedziale czasu.
 7. Zmniejszył liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 8. Przygotował procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia pracowników lub Gości i skutecznie poinstruował pracowników.
 9. Przygotował i umieścił w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia symptomów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika.

 

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia symptomów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika Willi Księżówka.

 • Jeżeli w trakcie pracy wystąpią u pracownika niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem powinien on zostać niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu.
 • Należy wstrzymać przyjmowanie Gości, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i MZ zamieszczonych na stronach www. gov.pl.

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 osoby, która była Gościem Willi Księżówka w przeciągu ostatnich 14 dni.

 1. Ustalenie listy pracowników oraz Gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w hotelu i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Ustalenie obszaru, w którym przebywał i poruszał się zakażony/chory Gość. Przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z obowiązującą procedurą oraz zdezynfekowanie powierzchni, których mógł dotykać (klamki, poręcze etc.)